Zapraszamy do skorzystania 

z internetowego systemu rejestracji. 


Rejestracja on-line

Kierownik

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

-Przychodni Rejonowej w Złotoryi ul. Kwiska 1

zaprasza

 

do składania ofert na remont zejścia do kotłowni i izolacji ściany przy wejściu „G” do Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U z 2015 r. poz.2164 tekst jednolity).

Niniejsze zamówienie udzielane będzie w oparciu o Regulamin Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30. 000 EURO - wprowadzony Zarządzeniem nr 1 Kierownika SP ZOZ-Przychodni Rejonowej w Złotoryi z dnia 18 września 2014r. do wglądu w siedzibie zamawiającego.

W celu prawidłowej wyceny należy zapoznać się z przedmiarem robót, który będzie stanowił jedynie element pomocniczy przy wycenie robót.


1. Oferty należy składać w Przychodni w pokoju nr 35 od godz.8.00-15.00 lub na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Rejonowa w Złotoryi

ul. Kwiska 1

59-500 Złotoryja

w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na remont zejścia do kotłowni i izolacja ściany przy wejściu „G” do Przychodni Rejonowej w Złotoryi”.

2. Oferty należy składać do dnia 19-06-2017 do godz. 11.00
z dopiskiem „Nie otwierać przed 19-06-2017 godz. 11.00”.

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-06-2017 o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany maksymalnie w ciągu 30 dni od rozpoczęcia robót.

6. Termin wykonania robót- czerwiec – lipiec 2017r.

7. Zawartość ofert

Oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta

b)cena netto i brutto oraz podatek VAT za wykonanie zamówienia ( praca łącznie z materiałami do wykonania zamówienia).

c)okres gwarancji po wykonaniu robót w miesiącach,

8. Kryteria wyboru wykonawcy

W wyniku przeprowadzonej procedury zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie, gwarancji należytego wykonania i oczekiwanego terminu realizacji zamówienia.

9. W przypadku wpłynięcia jednej oferty lub dwóch zbliżonych cenowo ofert(różnica nie większa niż 3 % wartości zamówienia) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi wykonawcami w celu doprecyzowania ofert.

11. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania będzie przekazana telefonicznie (niezwłocznie) wszystkim oferentom .

12. Na stronie internetowej Przychodni www. przychodnia- zlotoryja.pl w zakładce ogłoszenia zostanie umieszczona (niezwłocznie) informacja o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.

13. Od niniejszego zapytania i rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Informacji na temat zamówienia udziela Pan Mieczysław Sokołowski

- pokój nr 35 w Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1. telefon(76)8788472


Ankieta

Jak oceniasz nasze usługi medyczne?
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
Wszystkie głosy:
Pierwszy:
Ostatni:

Rejestracja ON-LINE


baner