Zapraszamy do skorzystania 

z internetowego systemu rejestracji. 


Rejestracja on-line

Kierownik

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
-Przychodni Rejonowej w Złotoryi ul. Kwiska 1

zaprasza

do składania ofert na malowanie korytarzy( ciągów komunikacyjnych) i wymianę płytek posadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro. 
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz.U z 2015 r. poz.2164 tekst jednolity).
Niniejsze zamówienie udzielane będzie w oparciu o Regulamin Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30. 000 EURO - wprowadzony Zarządzeniem nr 1 Kierownika SP ZOZ-Przychodni Rejonowej w Złotoryi z dnia 18 września 2014r.do wglądu w siedzibie zamawiającego.
W celu prawidłowej wyceny należy zapoznać się z przedmiotem robót, który będzie stanowił jedynie element pomocniczy przy wycenie robót.

1. Oferty należy składać w Przychodni w pokoju nr 35 od godz.8.00-15.00 lub na adres:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Rejonowa w Złotoryi
ul. Kwiska 1
59-500 Złotoryja
w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Oferta na malowanie korytarzy i wymiana płytek posadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych Przychodni Rejonowej w Złotoryi”.

2. Oferty należy składać do dnia 28.02.2017r. do godz.12.00 z dopiskiem:


„Nie otwierać przed 28.02.2017r. godz.12.00”.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2017r o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego
4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Podczas realizacji zadań w budynku Przychodni będą funkcjonować wszystkie poradnie. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym( należy uwzględnić wykonanie niektórych robót po godzinach pracy Przychodni tj. po godzinie 18.00 lub w soboty i niedziele).
6. Podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność ze względu na korzystające osoby ze świadczeń medycznych oraz zwracać uwagę na czystość w trakcie prac i po ich wykonaniu.
7. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany maksymalnie w ciągu 45 dni od rozpoczęcia robót. 
8. Termin wykonania robót- marzec-kwiecień 2017r.

9. Zawartość ofert
Oferta powinna zawierać:
a) dane oferenta
b)cena netto i brutto oraz podatek VAT za wykonanie zamówienia ( praca łącznie z materiałami do wykonania zamówienia).
c)okres gwarancji po wykonaniu robót w miesiącach,
d) termin wykonania zamówienia (Wykonawca do oferty załączy propozycję harmonogramu realizacji zamówienia- kolejność wykonania robót).

10. Kryteria wyboru wykonawcy
W wyniku przeprowadzonej procedury zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie, gwarancji należytego wykonania i oczekiwanego terminu realizacji zamówienia.

11. W przypadku wpłynięcia jednej oferty lub dwóch zbliżonych cenowo ofert(różnica nie większa niż 3 % wartości zamówienia) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi wykonawcami w celu doprecyzowania ofert.

13. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania będzie przekazana telefonicznie (niezwłocznie) wszystkim oferentom .

14. Na stronie internetowej Przychodni www. przychodnia- zlotoryja.pl w zakładce ogłoszenia zostanie umieszczona (niezwłocznie) informacja o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.

15. Od niniejszego zapytania i rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Informacji na temat zamówienia udziela Pan Mieczysław Sokołowski 
- pokój nr 35 w Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1.
telefon (76) 8788472


Ankieta

Jak oceniasz nasze usługi medyczne?
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
Wszystkie głosy:
Pierwszy:
Ostatni:

Rejestracja ON-LINE


baner