b1 

b2

 b3

 

 

                      projekty2021

 

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719.631,39 zł  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:


1. Łatwiej dostać się z zewnątrz do naszej placówki.
2. Łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
3. Dzięki identyfikacji wizualnej łatwiej orientować się w przestrzeni naszej placówki.
4. Umówić wizytę on-line.
5. Korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie dla nich dedykowanych.
6. Łatwiej korzystać ze strony internetowej dzięki zaprojektowaniu jej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
7. Korzystać z usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
8. Łatwiej korzystać z komunikowania się z odpowiednimi pracownikami dzięki wyróżniającej odzieży poszczególnych grup pracowników.
9. Korzystać podczas swojego pobytu w naszej placówce z informacji i wsparcia od osób specjalnie wyznaczonych z personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Procedura realizacji obowiązków określonych treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

1. Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395)[1].

 

2. Sposób realizacji obowiązku informowania  w jednostce na temat standardów teleporady POZ.

Informacja o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym, stanowi Załącznik nr 1 oraz:

  a) umieszczona jest na tablicy informacyjnej podmiotu w miejscu udzielania świadczeń usytuowanej w poczekalni Przychodni

  b) umieszczona jest na stronie internetowej podmiotu www.przychodnia-zlotoryja.pl

  c) udzielana jest na żądanie pacjenta telefonicznie.

 

3. Informowanie NFZ o numerze telefonu służącego do teleporad POZ.

W przypadku udzielania teleporad w ramach POZ telefonicznie, informację o numerach telefonów wykorzystywanych do tego celu przekazuje się do Narodowego Funduszu Zdrowia, lista numerów wykorzystywanych do udzielania teleporad w ramach POZ stanowi Załacznik nr 2.

 

4. Ustalenie tożsamości pacjenta.

Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem, ma obowiązek ustalenia tożsamości pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849[2]), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz:

  a) na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej[3], lub

  b) po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość, przy udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej w formie wideoporady, lub

  c) przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695)[4];

 

5. Dokonanie adnotacji dotyczącej teleporady w ramach POZ.

Osoba udzielająca teleporady zobowiązana jest do dokonania stosownej adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady;

 

6. Warunki udzielania teleporady w ramach POZ.

Jednostka zobowiązana jest do takiego zorganizowania procesu udzielania teleporad w ramach POZ, aby ich  przeprowadzenie następowało w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.

 

7. Bezpieczna transmisja danych dokumentów elektronicznych.

W przypadku:

   a) przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta,

   b) w tym przekazywania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej,

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, jednostka stosuje takie rozwiązania techniczno-organizacyjne, które służą zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, polegające na tym, iż przekazywane dane / informacje są szyfrowane kryptograficznie a hasła dostępowe do danych / informacji przekazywane są odrębnym kanałem do upoważnionego odbiorcy, a sam dostęp do przekazywanych danych / informacji ma wyłącznie upoważniony do tego personel jednostki.

 

8. Weryfikacja zasadności udzielania teleporady w ramach POZ.

Obowiązkiem osoby udzielającej teleporady w ramach POZ jest dokonanie, na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702)[5], następujących czynności:

   a) udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub

   b) poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.


 

Załącznik Nr 1

 

Informacja o warunkach udzielania Teleporad przez Przychodnię Rejonową w Złotoryi z uwzględnieniem prawa pacjenta do zgłoszenia w trakcie Teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem Przychodni.

 

Teleporada  jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przychodnię Rejonową w Złotoryi. 

 

Teleporady w Przychodni Rejonowej w Złotoryi udzielane są przy użyciu bezpośredniego ( lekarz – pacjent ) systemu łączności telefonicznej.

 

Termin Teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika Przychodni ( rejestratorkę medyczną ) podczas rejestracji pacjenta do lekarza. Pacjent podaje numer telefonu, na który lekarz zadzwoni w ustalonym terminie w celu wykonania świadczenia.

 

W przypadku telefonicznego braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie, lekarz wykona jeszcze 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach czasu nie krótszych niż 5 minut. Gdy nie uzyska kontaktu z pacjentem Teleporada będzie anulowana.

 

W przypadku gdy niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie Teleporady lekarz poinformuje pacjenta o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie, ustalając z pacjentem termin wizyty w Przychodni.

 

Instrukcje korzystania z e-rozwiązań:

Instrukcja o sposobie korzystania z e-recepty

Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania

Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

Instrukcja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta

 

Załącznik Nr 2

 

Kontakt w sprawie:

Numer telefonu kontaktowego

Godziny dostępności

e-recepty

(76) 5065420

Poniedziałek-piątek

7.30 – 18.00

e-skierowania

(76) 5065420

Poniedziałek-piątek

7.30 – 18.00

e-zlecenia na wyroby medyczne

(76) 5065420

Poniedziałek-piątek

7.30 – 18.00

zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

(76) 5065420

Poniedziałek-piątek

7.30 – 18.00

Możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta

( 76 ) 5065403

Poniedziałek-piątek

7.30 – 14.30

 


 

[1http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001408

[2http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417

Art. 25. 1. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

[3https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002217

Art. 10. 1. Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”:

1) w postaci papierowej;

2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3) złożonym za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905).

2. (uchylony)

3. Deklaracja wyboru zawiera:

1) dane świadczeniobiorcy:

a) imię i nazwisko,

b) (uchylona)

c) datę urodzenia,

d) (uchylona)

e) numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) adres miejsca zamieszkania,

g) numer telefonu,

h) adres e-mail,

i) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres jego miejsca zamieszkania i numer telefonu – w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona;

2) określenie, który raz w danym roku jest dokonywany wybór, oraz czy powodem dokonania wyboru jest wystąpienie okoliczności określonych w art. 9 ust. 5;

3) (uchylony)

4) (uchylony)

5) dane dotyczące świadczeniodawcy, w tym jego nazwę (firmę) i adres siedziby;

6) imię i nazwisko lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ;

7) datę dokonania wyboru;

8) podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego w przypadku dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2.

9) (uchylony)

[4https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000346

Art. 20a. 1. Uwierzytelnienie użytkownika systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego, w którym udostępniane są usługi online, wymaga użycia:

1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590), lub

2) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w notyfikowanym systemie identyfikacji elektronicznej, lub

3) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online.

[5] Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych