b1 

b2

 b3

 

 

                      projekty2021

 

SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719.631,39 zł  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:


1. Łatwiej dostać się z zewnątrz do naszej placówki.
2. Łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych.
3. Dzięki identyfikacji wizualnej łatwiej orientować się w przestrzeni naszej placówki.
4. Umówić wizytę on-line.
5. Korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie dla nich dedykowanych.
6. Łatwiej korzystać ze strony internetowej dzięki zaprojektowaniu jej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
7. Korzystać z usługi polegającej na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego.
8. Łatwiej korzystać z komunikowania się z odpowiednimi pracownikami dzięki wyróżniającej odzieży poszczególnych grup pracowników.
9. Korzystać podczas swojego pobytu w naszej placówce z informacji i wsparcia od osób specjalnie wyznaczonych z personelu.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

 

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, ul. Kwiska 1, 59-500 Złotoryja, w imieniu której działa Kierownik, zwany dalej: „Administratorem”.

 

2. W Przychodni Rejonowej w Złotoryi został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się listownie pisząc na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, ul. Kwiska 1, 59-500 Złotoryja z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” oraz po przez pocztę elektroniczną, pisząc na adres: iod@przychodnia-zlotoryja.pl

 

3.Cel przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celu:

- udzielania na Pani/Pana rzecz świadczeń opieki zdrowotnej tj. prowadzenia działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO. Do celów tych w szczególności należy: profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna i leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta.

- dokonywania stosownych rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności leczniczej/gospodarczej;

- obsługi reklamacji w zakresie świadczonych usług oraz odpowiadania na złożone skargi, jeżeli takie zostaną złożone;
- archiwizowania Pani/Pana danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- stosowania, za Pani/Pana zgodą, bezpośredniego marketingu usług własnych Administratora;

 

4. Podstawy prawne przetwarzania

Przepisy prawa m.in.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”),
w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO ; ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych obowiązującą w zakresie oznaczonym w art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku; oraz przepisy dotyczące działalności leczniczej m.in.: art. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, art. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;


Uzasadniony interes Administratora – w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią). Mamy uzasadniony interes w tym, aby dokonywać czynności określonych w ww. podpunktach pkt. 3, także w zakresie dochodzenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie placówki prowadzonej przez Administratora;


Pani/Pana zgoda – przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach niż w tych wymienionych w pkt 3 np. w celach marketingowych następuje na podstawie świadomej, dobrowolnej i jednoznacznej Pani/Pana zgody

 

5. Podanie przez Pana/Panią jako pacjenta danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia. Może Pan/Pani również podać nam dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail, celem usprawnienia kontaktu. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

6.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pana/Pani danych. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

8. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.

 

9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy wyrażona była odrębna zgoda na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a) lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa .

 

11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.